zorgverzekering

zorgverzekering: 10 praktische tips & nuttige informatie

Zorgverzekering opzeggen

Wanneer je niet helemaal tevreden bent met je huidige ziektekostenverzekering of je hebt andere redenen om over te stappen, kun je de zorgverzekering tot 1 januari opzeggen. Daarnaast kun je tot 1 februari je opnieuw aanmelden bij een nieuwe zorgverzekeraar. De nieuwe verzekering kan met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari.

Normaal gesproken is het zo dat ziektekostenverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen elk jaar opgezegd kunnen worden per 1 oktober van dat jaar, dus drie maanden van tevoren. Kijk dit echter altijd even in de polis na om niet voor onaangename verassingen te komen staan. Op deze manier kun je als het ware ieder jaar je ziektekostenverzekering eens goed onder de loep nemen of deze helemaal naar wens is. Ook kun je kijken of er misschien een goedkopere ziektekostenverzekering valt af te sluiten. Hou wel de opzegtermijn in de gaten.

Heb je bij een basisverzekering een aanvullende verzekering afgesloten, dan is het nuttig deze bij de opzegging ook te vermelden, zodat er geen misverstanden over kunnen bestaan. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

Een handige website waarop men de verschillende ziektekostenverzekeringen kan vergelijken met behulp van het invullen van persoonlijke voorkeuren, is de verzekeringsite.nl.

Vergelijken ziektekosten

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht zich te verzekeren tegen kosten voor medische zorg. Er zijn speciale regelingen voor mensen die in Nederland werken en in het buitenland wonen of andersom. Daarnaast hoeven beroepsmatige militairen zich niet te verzekeren en de zogenaamde gemoedsbezwaarden ook niet. Je mag zelf je ziektekostenverzekeraar uitkiezen. Het is niet eenvoudig om verzekeringen als ziektekostenverzekeringen met elkaar te vergelijken. Behalve de premie zijn er ook andere, lastig vergelijkbare factoren die een grote rol bij je keuze kunnen spelen, zoals de voorwaarden en de dekkingen die de verschillende soorten verzekeringen geven.

Om een goede vergelijking te kunnen maken, is het van belang dat dit via een onafhankelijke instelling gaat. Hiervoor is het verstandig op een rij te hebben wat je belangrijk vind met betrekking tot je zorgverzekering. Hoe denk je over zaken als fysiotherapie en homeopathie? Heb je een gezond of zwak gebit? Hebben je kinderen speciale zorg nodig?

Alle ziektekostenverzekeringen hebben een basisverzekering. De basisverzekering staat uit een wettelijk standaardpakket (zie tip 3). Zorgverzekeraars zijn vrij in de samenstelling van de aanvullende pakketten. Alle verzekerden van 18 jaar en ouder betalen een nominale premie. Gemiddeld bedraagt de premie voor een basisverzekering in 2009 € 1125,00 per jaar (€ 93,75 per maand). Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie voor het basispakket en bij veel verzekeraars zijn kinderen gratis meeverzekerd in de aanvullende verzekeringen.

Wanneer je bereid bent een eigen risico te betalen, kun je afhankelijk van de hoogte van het vrijwillig eigen risico korting op de premie krijgen. In 2009 is een eigen risico van minimaal € 155,00 per verzekerde verplicht.

Inhoud basispakket

Voordat je kunt beslissen welke ziektekostenverzekering optimaal aansluit bij je persoonlijke situatie, is het handig te weten wat er precies in het basispakket zit. Het basispakket is immers voor iedere zorgverzekeraar gelijk.
Globaal kun je het volgende overzicht raadplegen:
  • Geneeskundige zorg(huisarts, ziekenhuis, specialist en verloskundige)
  • Ziekenhuisopname en verblijf
  • Tandartskosten voor kinderen tot 22 jaar
  • Hulpmiddelen
  • Geneesmiddelen
  • Kraamzorg
  • Ziekenvervoer (ambulance en zitten vervoer)
  • Paramedische zorg (let op, hierin zitten enkele beperkingen)
Op de site van het College voor zorgverzekeringen staan alle behandelingen uit het basispakket.

Eigen risico

Voor een aantal medische behandelingen of andere medische zorg wordt het eigen risico aangesproken. Dit geldt niet voor het bezoek aan de huisarts, verloskundige hulp en kraamzorg en de tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar.

Medicijnen

Medicijnen die worden voorgeschreven door een huisarts of specialist, worden meestal vergoed uit het basispakket. Soms moet er echter een eigen bijdrage betaald worden of wordt allen de goedkoopste variant van het geneesmiddel volledig vergoed. Op de website medicijnkosten.nl vind je meer informatie per geneesmiddel. Het is mogelijk de kosten van medicijnen te dekken met een aanvullende verzekering.

Compensatiekosten

Chronisch zieken die vanaf 1 juli 2008 een half jaar achter elkaar in een AWBZ instelling woonden, kunnen aanspraak krijgen op een financiële vergoeding van 47 euro. Ook voor verzekerden met een specifiek medicijngebruik voor bepaalde chronische aandoeningen geldt deze financiële compensatie. Mensen die hoge ziekenhuiskosten in 2006 en 2007 hadden (waaronder medische kosten voor specialistische zorg) komen eveneens in aanmerking voor compensatie voor het verplicht eigen risico.

Soorten polissen

Hoewel de dekking van de basisverzekering voor alle zorgverzekeraars gelijk is, kan de zorgverzekeraar ze wel in een verschillende soort polis aanbieden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten polissen:

1. Naturapolis
2. Restitutiepolis
3. Mixpolis

Naturapolis

Bij een naturapolis zal de medische zorg worden vergoed door zorgaanbieders (ziekenhuizen, specialisten, fysiotherapeuten, et cetera) waarmee een contract is afgesloten. De zorgverzekeraar betaalt de zorgverzekeraar daarbij rechtstreeks. De verzekeringnemer dient gebruik te maken van de zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kiest men liever voor een andere zorgaanbieder, dan loopt men het risico dat deze niet wordt vergoed, of vergoed wordt tot het maximale bedrag dat men bij de gecontracteerde zorgaanbieder zou hebben gekregen. Men zou dan dus het risico lopen dat men zelf een bedrag moet aanvullen.
Het is niet zo dat je met een naturapolis absoluut geen keuze hebt in de zorgaanbieder. De verzekeraar bepaalt alleen wel de hoogte van de te declareren kosten. De vergoeding mag alleen niet zo laag zijn dat er eigenlijk geen sprake meer kan zijn van een “vrije keuze”.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis staat het de verzekeringnemer vrij om een eigen zorgaanbieder te kiezen. In principe dient men de nota van de zorgaanbieder bij de zorgverzekeraar te declareren. In sommige gevallen betekent dat je de vergoeding aan de zorgaanbieder zult moeten voorschieten. Er zijn echter ook zorgaanbieders die zelf rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren (zoals veel apotheken).
Je kunt ervan uitgaan dat ook bij een restitutiepolis wordt gewerkt met gecontracteerde zorgaanbieders. Kies je liever toch voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan kan de vergoeding lager uitvallen dan de werkelijk gemaakte kosten. De zorgverzekeraar is wel verplicht een vergoeding uit te keren die “marktconform”is.

Mixpolis

Een mixpolis combineert de naturapolis met de restitutiepolis. Sommige zorgaanbieders worden in natura vergoed en bij anderen kun je de kosten declareren.

Werknemers en studenten

Je kunt zelf op zoek gaan naar een voordelige ziektekostenverzekering en deze individueel afsluiten. Ben je in dienst, dan is er vaak de mogelijkheid om via de werkgever aanspraak te maken op een collectieve ziektekostenverzekering. Studenten kunnen aanspraak maken op een zogenaamde studenten ziektekostenverzekering. Het kan zijn dat deze soorten verzekeringen, door de kortingen die eraan verbonden zijn, erg aantrekkelijk zijn. Het hoeft echter niet. Vergelijk naast deze verzekeringen de andere, individuele ziektekostenverzekeringen om een juiste, weloverwogen beslissing te nemen en aanzien van het afsluiten van je ziektekostenverzekering.

Collectieve verzekering via de werkgever

Werkgevers kunnen bepaalde afspraken maken met ziektekostenverzekeraars, waardoor de werknemers gebruik kunnen maken van een collectieve ziektekostenverzekering. Werknemers kunnen dan met hun gezinsleden een verzekering bij een bepaalde ziektekostenverzekeraar afsluiten en daarmee een bepaalde korting op de premie krijgen. De korting op de premie maakt het afsluiten bij deze ziektekostenverzekeraar in collectief verband aantrekkelijker dan wanneer je de ziektekostenverzekering bij deze zorgverzekeraar individueel zou afsluiten. Je bent als werknemer niet verplicht gebruik te maken van de collectieve ziektekostenverzekering.

Studenten

Studenten hebben vanwege hun lage inkomen veel baat bij het vinden van een zo goedkoop mogelijke ziektekostenverzekering die toch voldoende dekking geeft. Verschillende zorgverzekeraars springen daar op in en bieden speciale ziektekostenverzekeringpakketten aan voor deze doelgroep. Zo zijn er bijvoorbeeld op studenten afgestemde aanvullende verzekeringen af te sluiten. Deze aanvullende verzekeringen zijn afgestemd op medische vergoedingen die gericht zijn op (het) studenten(leven). Te denken valt aan vergoedingen voor brillen en contactlenzen, inentingen voor verre reizen, fysiotherapie en dergelijke. Omdat de premies van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen onderling erg kunnen verschillen, blijft het zaak een goed vergelijk tussen de verschillende aanbieders te maken.

Zorgtoeslag

Voor de zorgverzekering betaal je premie aan de zorgverzekeraar. De hoogte van de premie is afhankelijk van de keuze van het verzekeringspakket (basispremie en eventuele aanvullende verzekeringen, eigen bijdrage en eventuele kortingen).

Naast de premie voor de ziektekostenverzekering betaalt iedereen een bijdrage aan de overheid. De hoogte van de bijdrage hangt samen met de hoogte van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de bijdrage. Daarom wordt de bijdrage ook “de inkomensafhankelijke bijdrage” genoemd. Mensen die werken of een uitkering ontvangen dragen de inkomensafhankelijke bijdrage automatisch af: ze wordt vergoed door de werkgever of uitkeringsinstantie. Over de vergoeding betaalt men loonbelasting en premie volksverzekeringen. Wie geen werk of uitkering heeft, betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage via een aanslag van de belasting.

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de premie van een zorgverzekering. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen. Ook wanneer je in het buitenland woont, kun je voor de zorgtoeslag in aanmerking komen. Je inkomen mag in 2009 niet hoger zijn dan € 29.069,00 (en € 47.520,00 voor samenwonenden) om voor een zorgtoeslag in aanmerking te komen. Daarnaast moet je 18 jaar of ouder zijn. Een andere voorwaarde is dat je de Nederlandse nationaliteit bezit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. (Hetzelfde geldt voor de toeslagpartner).

Je kunt via de website van de belastingdienst, toeslagen.nl, eenvoudig berekenen of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag.

AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een verplichte collectieve verzekering, oftewel volksverzekering. Voor de AWBZ zijn alle ingezetenen van Nederland verzekerd. De verzekering is voor de dekking van ziektekosten van bepaalde geneeskundige kosten die niet onder de zorgverzekeringen vallen. Het betreft medische kosten die behoorlijk hoog op kunnen lopen en voor de doorsnee mens niet op te brengen zijn. Denk hierbij aan langdurige zorg thuis of opname in een verpleeghuis of een verblijf in een gehandicapteninstelling. Andere zaken die uit deze wet betaald worden, zijn de blindengeleidehonden, inentingen voor kinderen (ook de hielprik), en psychiatrische hulp. Voor sommige onderdelen van de AWBZ-zorg betaal je een eigen bijdrage. Het centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent uit hoe hoog die eigen bijdrage is.

Om kosten vergoed te krijgen via de AWBZ moet er sprake zijn van een medische reden, waarvoor iemand bijvoorbeeld bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten, maar hulp nodig heeft. Ook persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding kunnen hierdoor uit de AWBZ eventueel vergoed worden. Voor huishoudelijke hulp kan men een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De premie voor het betalen van de AWBZ wordt samen met de premie voor AOW en Anw betaald via een vast percentage van het inkomen in de eerste en tweede schijf (box 1). In 2008 was dit percentage vastgesteld op 12,15%. Iedereen die in Nederland inkomen heeft, betaalt de premie.

Voor het uitvoeren van de AWBZ heeft de overheid het Zorgkantoor ingesteld. Het Zorgkantoor regelt geïndiceerde zorg in natura of keert een tegemoetkomend bedrag (persoonsgebonden budget) uit.  Een overzicht van de Zorgkantoren kun je vinden op de website van Zorgverzekeraars Nederland: zn.nl.

Tandartsverzekering

Je kunt naast je basisverzekering een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Meestal is dat een op zichzelf staande verzekering en soms een onderdeel van een grotere aanvullende verzekering die dekking geeft voor veel meer medische ingrepen en/of therapieën. De jaarpremie voor een aanvullende tandartsverzekering varieert tussen de € 60,00 en € 540,00 per jaar.

In de basisverzekering zijn kinderen tot en met 21 jaar grotendeels verzekerd voor  tandheelkundige zorg. De basisverzekering vergoedt behandelingen van kinderen tot en met 21 jaar, zoals: de jaarlijkse controle, fluoridebehandelingen voor kinderen vanaf 6 jaar, het verwijderen van tandsteen, vullingen, tanden of kiezen trekken. De basisverzekering voorziet niet in een vergoeding van orthodontie. Wel vergoedt de basisverzekering de behandeling van de kaakchirurg en een volledige prothese (waar dan weer wel een eigen bijdrage voor betaald moet worden).
Of het nodig is een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten, hangt af van je persoonlijke situatie. Heb je een gezond gebit, waar je normaal gesproken nauwelijks tot geen klachten het komende jaar verwacht, dan zou je kunnen overwegen deze aanvullende verzekering achterwege te laten. Heb je een minder goed gebit met regelmatige klachten, dan kan het afsluiten van een aanvullende tandartsverzekering wel zo verstandig zijn. Vergeet het gebit van je kind niet. Orthodontie is niet in de basisverzekering meeverzekerd. Is je kind al in behandeling bij een orthodontist, dan kan overstappen naar een uitgebreid tandartspakket soms al niet eens meer mogelijk zijn. Soms is het nodig een uitgebreide verklaring van de tandarts te overleggen. Een verzekeraar mag de aanvraag weigeren indien hij de te verwachten kosten te hoog acht.

Mocht er sprake zijn van een behandeling als kroon of implantaat, is het verstandig vooraf schriftelijke toestemming aan de verzekeraar te vragen. De halfjaarlijkse controle wordt bij de aanvullende tandartsverzekering vergoed, maar soms slechts voor een gedeelte (percentage). Sommige tandartskosten worden niet altijd (helemaal) vergoed.

Je kunt de diverse tandarts zorgverzekeringen voor het jaar 2009 vergelijken op premie en voorwaarden op zorgkiezer.nl. Via deze site kun je op een snelle en eenvoudige manier meerdere zorgverzekeringen selecteren en vrijblijvende offertes opvragen.

Verzekering vergelijken

Het is vrij lastig om de verschillende soorten ziektekostenverzekering goed naast elkaar te leggen. Er zit verschil in de polissen, dekkingen, service, uitbetaling en noem maar op. Hieronder volgen wat tips om een adequate vergelijking te kunnen maken, zodat je uiteindelijk de beste keuze voor je persoonlijke situatie kunt maken.

Premie

Begin met het vergelijken van de premie voor de basisverzekering. De basisverzekering is verplicht en geeft dekking aan de wettelijk bepaalde richtlijnen voor medische zorg.

Aanvullende verzekering

Bedenk of het zinvol is in jouw situatie een aanvullende verzekering te nemen. Zijn er al bepaalde medische risico’s bekend, dan kun je gericht verder zoeken naar de inhoud van de aanvullende verzekeringen.

Eigen risico

Het wettelijke vastgestelde (en verplichte) eigen risico is voor 2009 vastgesteld op € 155,00 per verzekerde van 18 jaar en ouder. Je kunt een zorgverzekering kiezen waaraan een vrijwillig eigen risico gekoppeld is. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Ook hierin kun je een vergelijk maken bij de diverse aanbieders. De hoogte van het vrijwillig eigen risico is namelijk ook iets wat kan variëren bij de verschillende zorgverzekeraars.

Kwaliteit dienstverlening

Niet alleen de dekking en de polisvoorwaarden kunnen van doorslaggevende betekenis zijn. Belangrijk kan bijvoorbeeld zijn de kwaliteit van de dienstverlening van de ziektekostenverzekeraar. Ook kan het belangrijk voor je zijn of er een kantoor dichtbij je woonplaats is, waar je laagdrempelig heen kunt gaan met vragen.

Advieslijn Zorgverzekeringen Consumentenbond

De Consumentenbond kan hulp bieden bij het vinden van een geschikte zorgverzekering met een speciaal daartoe ingerichte Advieslijn Zorgverzekeringen. Deze Advieslijn behandelt in eerste instantie algemene vragen en maakt ook productvergelijkingen. Zij stuurt gegevens van drie zorgverzekeraars toe die in de persoonlijke situatie van de aanvrager het meest tegemoet komen. Leden van de Consumentenbond betalen € 2,50 en niet-leden betalen hiervoor € 10,00.

Goedkoopste verzekering

Hoe vind je de goedkoopste ziektekostenverzekering? Wanneer je alleen op de premie van de basisverzekering let, en je hebt geen behoefte aan aanvullende verzekeringen, zul je uiteindelijk wel met zekerheid de goedkoopste vinden. Het eigen risico van € 155,00 is voor iedere basisverzekering gelijk. Je kunt echter met de hoogte van het vrijwillige eigen risico de premiekosten naar beneden halen. Bedenk dan echter wel dat de hoogte van het eigen risico bij in het bedrag van de premie moet worden meegenomen. Het is namelijk een bedrag dat je zelf moet betalen indien je van bepaalde medische zorg gebruik gaat maken. Zo is de goedkoopste ziektekostenverzekering wel aan een bepaald risico gebonden.

Ga in ieder geval op tijd op zoek naar een goedkope ziektekostenverzekeraar en bedenk dat je alleen per kalenderjaar kunt opzeggen. Vergeet daarbij niet dat er een opzegtermijn in acht moet worden genomen.

Maak gebruik van de verschillende websites om de laagste verzekeringspremies naast elkaar te kunnen leggen. De sites maken niet alleen een vergelijk ten aanzien van de premie, maar ook bijvoorbeeld de kwaliteit van de service en dienstverlening van de verschillende zorgverzekeraars. Vraag online offertes aan bij verschillende aanbieders om ze thuis een goed naast elkaar te leggen.

Bedenk dat de laagste verzekeringpremie niet altijd de goedkoopste verzekering hoeft te zijn. Let op dekking, polisvoorwaarden en bedrag eigen risico. Zo voorkom je onaangename verassingen waaruit blijkt dat je verzekering helemaal niet zo goedkoop is dan dat je in eerste instantie had bedacht.

Tips & Reacties

Deel je eigen tip over zorgverzekering

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!